Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“)

pro online inzerci v médiích provozovaných společností GALLARD TRANSPORT s.r.o.

platné od 26.4.2017 

 

  1. Rozsah platnosti VOP

1.1 Tyto „VOP“ upravují uveřejňování inzerce na internetových stránkách www.truck-profi.cz,  provozovaných společností GALLARD TRANSPORT s.r.o.

1.2 Součástí těchto „VOP“ je aktuálně platný ceník pro příslušný druh inzerce, který společnost GALLARD TRANSPORT s.r.o. poskytne na vyžádání na adrese info@gallard.cz. Nedílnou součástí ceníku mohou být i technické specifikace, termíny pro dodání podkladů inzerce nebo jiné zvláštní požadavky.

1.3 Pokud není těmito „VOP“ nebo zvláštní smlouvou stanoveno jinak, řídí se právní vztahy občanským zákoníkem.

  1. Objednávka služeb

2.1 Objednatel si objednává uveřejnění inzerátu, komerčního článku (PR), reklamního banneru, popř. jiných služeb prostřednictvím písemné objednávky. Do kategorie písemné objednávky spadá pro tyto účely i objednávka učiněná e-mailem za předpokladu, že je z ní patrné, kdo ji činí zaslaná na elektronickou adresu redakce „info@gallard.cz“ nebo „info@truckprofi.cz“.

2.2 Pro řádné uveřejnění inzerce musí objednávka obsahovat všechny nutné náležitosti, a to zejména obchodní firmu objednatele, jeho sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení, jméno a podpis, a označení funkce zástupce oprávněného objednávku učinit. V případě fyzických osob pak jméno, rodné číslo nebo datum narození, trvalé bydliště, případně korespondenční adresu a bankovní spojení.

2.3 Součástí nebo přílohou každé objednávky inzerce je termín publikace článku, reklamy, případně délka (časový úsek) a způsob zveřejnění.  Dále je zde uvedeno, kterého média (www stránek) se publikace článku či inzerce týká, rozměry inzerce, cena jednotlivých objednaných reklamních formátů, popř. též slevy a cena po slevě. Součástí objednávky je také informace o URL adrese, na kterou bude inzerce směřovat.

2.4 Objednatel je odpovědný za včasné doručení objednávky a poskytnutí všech podkladů, které jsou potřebné pro realizaci objednávky. Pokud není smluvně dohodnuto jinak, zabezpečí objednatel dodání potřebných podkladů nejméně 7 kalendářních dnů před termínem období, ve kterém má být dle objednávky realizováno publikování.

2.5 V případě, že podklady od objednavatele budou vykazovat závady nebo se budou jevit vydavateli jako nevhodné, nárokuje si vydavatel oprávnění upozornit na tuto skutečnost objednavatele. Objednatel je povinen dodat vydavateli včas, popř. v dohodnutém termínu nové nebo opravené podklady. Pokud objednatel dodá náhradní podklady se zpožděním nebo v případě, že objednatel trvá na použití zjevně nevhodných nebo chybných podkladů, vzniká vydavateli právo od smlouvy odstoupit.

2.6 Odpovědnost za bezchybný obsah inzerce vč. toho, že veškeré textové, grafické a obrazové materiály, sloužící jako podklad k inzerci, jsou v souladu s právními předpisy, nese objednatel. V případě, že v souvislosti s inzercí uplatní třetí strana nároky na náhradu škody, je objednatel povinen na sebe závazky z těchto nároků převzít nebo nahradit vydavateli škody, které vznikly s publikováním chybných nebo právně nepřípustných materiálů.

2.7 Všechny potřebné podklady pro uveřejnění inzerátu dostane vydavatel volně k dispozici. Tím se nezakládá jeho povinnost tyto podklady uchovávat, případně objednateli vracet.

2.8 Objednavatel se zavazuje předat vydavateli podklady pro inzerci na internetové stránce v elektronické formě v podobě vhodné pro nasazení bez nutnosti jejich dalších úprav. Podklady musí být ve formátech JPEG, PNG nebo GIF a nesmí přesáhnout datovou velikost určenou v ceníku, je-li uvedena. V případě jejího překročení, je možné podklady použít za příplatek. Příplatek se určuje dohodou obou stran.

 

  1. Uzavření smlouvy

3.1 Potvrzení objednávky vydavatelem je chápáno jako uzavření smlouvy (písemně přímo na objednávku nebo jiným obvyklým způsobem, např. elektronicky). V případě, že nedojde k potvrzení objednávky vydavatelem, je za uzavření smlouvy považováno uveřejnění článku či inzerátu.

3.2 Za uzavření smlouvy není bez dalších náležitostí považováno přijetí objednávky zaměstnancem vydavatele.

3.3 Odmítnutí uveřejnění inzerce nebo odstoupení od smlouvy v případě již přijaté objednávky, je v pravomoci vydavatele v každé fázi zakázky, pokud podle názoru vydavatele koliduje obsah inzerce s právními předpisy nebo zásadami a zájmy vydavatele nebo jestliže zpracování či formát podkladů neodpovídá požadavkům vydavatele. Vydavatel si osobuje právo podmínit publikaci inzerce podpisem slibu odškodnění ze strany objednatele.

3.4 Pokud vzniknou důvodné pochybnosti o platební schopnosti objednatele a pokud není poskytnuta včasná platba předem, vyhrazuje si vydavatel právo odmítnout uveřejnění inzerátu, případně odstoupit od smlouvy.

3.5 V případě odmítnutí uveřejnění inzerce nebo odstoupení od smlouvy podle bodu 3.3, nebo 3.4 vyrozumí vydavatel objednatele bez zbytečného prodlení. Vydavatel v takovém případě nenese odpovědnost za náklady objednatele vynaložené na takto nerealizovanou inzerci ani za jakoukoli škodu na straně objednatele nebo třetí osoby.

3.6 Odmítnutí uveřejnění inzerce podle bodu 3.3 nebo 3.4 a odmítnutí uveřejnění inzerce z kapacitních důvodů, považují vydavatel i objednatel za odmítnutí ze spravedlivých důvodů a v souladu s obchodními zvyklostmi.

3.7 Stornování objednávky objednatelem musí být provedeno v každém případě písemně v souladu s čl. 2 bodem 2.1 těchto obchodních podmínek.

 

  1. Realizace objednávky

4.1 Pokud není výslovně dohodnut termín uveřejnění inzerátu, PR článku apod., závisí jejich uveřejnění na možnostech vydavatele.

4.2 Pokud si objednatel objedná graficky nezpracovaný inzerát, zpracuje vydavatel tento inzerát běžným způsobem.

4.3 V jedné objednatelem zakoupené inzertní pozici na internetové stránce se mohou střídat nejvýše 2 varianty reklamního sdělení, není-li dohodnuto jinak. Není-li dohodnuto jinak, může každý inzerát směřovat jen na 1 cílovou URL.

4.4 Objednatel se zavazuje bez zbytečného odkladu informovat písemně vydavatele o všech skutečnostech, které mohou mít vliv na plnění z jeho strany. Pro případ prodlení objednatele jde veškerá škoda z toho plynoucí k jeho tíži.

4.5 Objednáním reklamy uděluje dále objednatel vydavateli souhlas s použitím ukázek reklamy v rámci propagace služeb vydavatele.

 

  1. Platební podmínky

5.1 Z ceníkových cen může být objednateli po vzájemné dohodě poskytnuta sleva, nebo naopak připočtena přirážka.

5.2 Pokud se strany nedohodnou jinak, zašle vydavatel objednateli elektronicky fakturu bez zbytečného odkladu před uveřejněním inzerce.

5.3 Faktura bude splatná v termínu do 14 dnů od objednání inzerce. Objednané služby budou realizovány Vydavatelem nejdříve den po uhrazení faktury Objednavatelem nebo v pozdějším termínu dle oboustranné dohody. Objednatel souhlasí s tím, že vydavatel mu podle své volby doručí fakturu v písemné podobě nebo elektronickou poštou v digitalizované podobě na adresu uvedenou v objednávce, nebude-li objednatelem pro tento účel zadána jiná adresa.

5.4 Vydavatel může v případě prodlení s placením odmítnout realizaci plnění objednávky.

 

  1. Reklamace – náhradní výkon

6.1 Objednatel má v případě jím nezaviněné, zcela nebo částečně nečitelné, nesprávné či nekompletní publikace inzerátu nárok na slevu z ceny nebo na uveřejnění bezchybného náhradního plnění. V případě inzerce na internetové stránce v rozsahu plnění, které bylo poskytnuto vadně, či nebylo poskytnuto vůbec. Toto právo je objednatel povinen uplatnit u vydavatele písemně (elektronicky) do 17:00 hodin dne, následujícího po dohodnutém dni uveřejnění/publikování inzerce/článku, jinak zaniká. Pokud vydavatel neposkytne náhradní plnění do 24 hodin od podání reklamace, pak v případě inzerce na internetové stránce má objednatel právo na slevu z ceny až do výše 100%.

6.2 Při uveřejňování vycházejících inzerátů je objednatel povinen zkontrolovat ihned po každém uveřejnění jejich správnost a úplnost. Vydavatel neuzná nárok na bezplatné uveřejnění náhradního inzerátu či slevu v tom případě, pokud komerční článek (PR), nebo jiným způsobem zveřejněná reklama, nebyla nejpozději do 17:00 hodin dne, následujícího po dni publikování, od dohodnutého zveřejnění objednatelem, písemně/elektronicky reklamována.

6.3 V případě, že se vinou objednatele vyskytnou nedostatky při vkládání, které nebyly zjevně rozeznatelné při přijetí objednávky, nemá objednatel žádný nárok na slevu nebo bezplatné uveřejnění náhradního inzerátu.

6.4 Vydavatel má právo upravit i bez předchozího souhlasu objednatele podklady pro uveřejnění inzerátu tak, aby byly v souladu s technickými specifikacemi pro dodávání podkladů, které tvoří součást aktuálního ceníku. Právo na reklamaci se nevztahuje na rozdíly mezi dodanými podklady a publikovaným inzerátem, které vznikly v důsledku takovéto úpravy.

6.5 Korektury se poskytují pouze na výslovné přání objednatele. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost korektur, které zaslal zpět vydavateli. Vydavatel bere v úvahu korektury, které mu byly sděleny v rámci pevně stanovené lhůty.

6.6 V případě uplatnění nároků na náhradu škody objednatele v souvislosti s vadným plněním ze strany vydavatele budou nahrazeny pouze předvídatelné a prokázané škody. U předvídatelné a prokázané škody je její výše stanovena maximálně do výše ceny za uveřejněnou inzerci.

 

  1. Ochrana osobních údajů a jiných dat

8.1 Objednatel i vydavatel se zavazují chránit veškeré informace, které si navzájem poskytnou v souvislosti s realizací objednávek, před jejich zneužitím.

8.2 Uzavřením smlouvy o publikaci inzerce projevuje objednatel inzerce souhlas s tím, že vydavatel je oprávněn zpracovávat jako správce osobní údaje objednatele poskytnuté v rozsahu jméno, příjmení, telefonní číslo, adresa, eventuálně jiné objednatelem sdělené kontaktní údaje a údaje o jím objednávané inzerci a o přijatých či nerealizovaných platbách objednatele. Tyto údaje jsou zpracovávány za účelem realizace inzerce a nabízení obchodu a služeb vydavatele, a to na dobu 10 let od přijetí objednávky inzerce. Objednatel je oprávněn tento souhlas kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčeno právo vydavatele zpracovávat osobní údaje v rozsahu stanoveném právními předpisy.

Objednatel má právo na přístup ke svým osobním údajům.

 

  1. Řešení sporů

9.1 V případě, že v souvislosti s uzavřením smlouvy o publikaci inzerce vznikne mezi stranami spor, který bude řešen soudní cestou, vydavatel i objednatel souhlasí s tím, aby se místní příslušnost soudu řídila místem sídla vydavatele.

9.2 Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Případné spory mezi Truck-profi.cz (GALLARD TRANSPORT s.r.o.) a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce (Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz “) či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy. Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak Truck-profi.cz doporučuje Kupujícímu nejdříve využít kontakt na Truck-profi.cz pro vyřešení nastalé situace.

 

  1. Ostatní ujednání

10.1 Případnou změnu těchto obchodních podmínek nebo právě platného ceníku není vydavatel povinen sdělovat objednateli jinou cestou, než zveřejněním na obvyklém místě svých internetových stránek, protože tím nedochází ke změně podmínek již uzavřených smluv ve formě ročního členství, balíčku služeb apod. Promlčecí doba u závazků vydavatele i objednatele vzniklých v souvislosti s publikací inzerce činí 4 roky.

10.2 Tyto obchodní podmínky stanovují pravidla, za kterých vydavatel poskytuje inzerci v jím provozovaných médiích. Pro účely inzerce ve vydavatelem provozovaných médiích se nebere zřetel na ustanovení obchodních podmínek objednatele, či na jiná jeho prohlášení či jednostranné úkony, pokud by tím bylo dotčeno použití těchto obchodních podmínek.

10.3 EET – Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. Redakce (resp. společnost GALLARD TRANSPORT s.r.o.) internetového magazínu Truck-profi.cz nepřijímá úhrady od Kupujícího v hotovosti, proto se na něj výše uvedené zákonné opatření nevztahuje.

10.4  Kontaktní údaje redakce (prodávajícího): GALLARD TRANSPORT s.r.o., Hlavní 1419, Břeclav 691 41, Tel: 727 915 056, adresa elektronické pošty: info@gallard.cz (společnost), info@truckprofi.cz (redakce).